Green school (KA5030)

Projektissa kouluille luodaan Vihreän koulun (Green School) malli, johon koululaiset perehdytetään ja jota he toteuttavat käytännössä omassa elinympäristössään. Koulut saavat mallin siitä kuinka nuoret saadaan mukaan käytännön työhön ympäristön hyväksi. Green school –malli luodaan yhdistämällä parhaiden Karjalan alueen kouluttajien osaaminen ja kokemus ja mallia tullaan pilotoimaan kuudessa pilottikoulussa (3 koulua Suomesta ja 3 Karjalan tasavallasta). Vihreän koulun malli levitetään myöhemmin myös muille kouluille.

Vihreän koulun mallin avulla

1) Kouluista tulee mallikouluja ympäristöasioissa: opetuksen, koulutilojen parantamisen ja koululaisten tekemien toimenpiteiden ansiosta koulujen ympäristökuormitus pienenee, uusia energiaa ja vettä säästäviä keinoja otetaan käyttöön, kierrätystä lisätään. Uusien menetelmien ansiosta koulujen luonnonvarojen käyttö vähenee, mikä parantaa myös koulujen taloutta.

2) Ympäristökoulutuksesta vastaavat opettajat käyttävät uusia opetusmenetelmiä, saavat oppilaat itse ottamaan vastuuta ja toimimaan ympäristöhaasteiden voittamiseksi. Oppilaat tutkivat ja toimivat aktiivisesti ympäristön hyväksi. Projektin aikana luodaan työkalu – Ecocase (Ekosalkku): salkku, joka sisältää työkaluja ja ohjeita rakennuksessa piilevien ympäristökuormitusten selvittämiseksi. Esimerkiksi lämpökamera auttaa oppilaita havaitsemaan koulun sisällä paikat joista lämpövuotoa esiintyy ja korjaamaan havaitut ongelmakohdat. Ekosalkku sisältää käytännön työkaluja ja sitä kokeillaan, pilotoidaan ja levitetään moniin kouluihin yhdessä opetusmenetelmän kanssa. Tavoitteena on, että Ekosalkku muuttaa koulujen ympäristökasvatusta lähemmäs nykyajan ympäristöstandardeja.

3) Koululaiset ovat motivoituneita kertomaan ympäristöasioista perheelleen ja parantamaan kotejaan yhdessä vanhempien kanssa. Ympäristöystävällisten menetelmien käyttäminen kotitalouksissa saa aikaan suuren muutoksen paikallisyhteisöissä.

4) Koulujen kautta uusin ympäristötietoisuus jalkautuu paikallistoimijoihin: organisaatioihin ja yrityksiin. Koululaistiimit tutkivat Ekosalkun avulla yritysten tiloja ja laativat selvityksen havaituista ongelmakohdista, parannusehdotuksista ja parannusten kustannusvaikutuksista. Ympäristöystävällisten menetelmien edistäminen yrityksissä parantaa huomattavasti kestävää kehitystä.

Vihreä Koulu -metodia kehitetään kuudessa motivoituneessa ja asiaan perehtyneessä pilottikoulussa. Opettajaseminaarit suunnitellaan yhteistyössä ympäristöalan asiantuntijoiden kanssa. Ekosalkkua kehitetään, salkun ensimmäinen versio valmistetaan ja toimitetaan pilottikouluihin. ”Vihreät tiimit” - vapaaehtoiset koululaisryhmät - muodostetaan jokaiseen pilottikouluun.

Pilottikoulut työskentelevät Vihreän koulun mallin mukaisesti projektin aikana ja täydentävät mallia omilla kokemuksillaan ja toiminnoillaan. Työskentely aloitetaan kaikille yhteisillä koulutusjaksoilla Nurmeksessa, Petroskoissa ja Oulussa. Koululaiset perehtyvät vihreään teknologiaan käytännönläheisessä koulutuksessa ja soveltavat oppimiaan menetelmiä sitten kouluissa ja lähiyhteisöissä.

Koulut tutkivat ja kohentavat koulurakennuksia Ekosalkun avulla, järjestävät vuosittain Vihreän viikon tapahtuman, arvioivat omien toimiensa ekologista ja taloudellista vaikutusta. Vihreät koulut toimivat aktiivisesti omassa yhteisössään edistämällä ympäristön parannustoimia kotitalouksissa, organisaatioissa ja yrityksissä.

Projektin päätösvaiheessa uusi malli levitetään muihin kouluihin. Ekosalkun lopullinen

versio valmistuu ja otetaan käyttöön. Valmistetaan Vihreän koulun mallia esittelevä julkaisu. Projektin tulosten julkistus- ja levittämisseminaarit järjestetään Karjalan tasavallassa, Pohjois-Karjalassa ja Oulun seudulla ja niissä esitellään hankkeen aikana saatuja kokemuksia ympäristö-opetuksesta kiinnostuneille opettajille ja rehtoreille.

The project budget is 449 646 euros, the grant amount is 404 000 euros.

Hankeuutiset

Pääpartneri - Karjalan Koulutuksen Edistämissäätiö (Petroskoi, Venäjä)

Karjalan Koulutuksen Edistämissäätiön missio on uudistaa ja tehostaa Karjalan tasavallan lasten ja nuorten koulutusta sekä parantaa koulutus- ja kulttuurialojen koulutusohjelmia yhteistyössä koulutusinstituutioiden ja hallintohenkilöstön kanssa. Säätiö toteuttaa sosiaalialan projekteja, antaa hallinnollista ja asiantuntija-apua koulutusalan toimijoille sekä järjestää varainkeruu- ja hyväntekeväisyystilaisuuksia.

Säätiö perustettiin vuonna 2000 ja on siitä lähtien toteuttanut yli 35 koulutusalan projektia yhdessä venäläisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa kansallisen ja kansainvälisen rahoituksen turvin.

Karjalan Koulutuksen Edistämissäätiö on toteuttanut kolme Karelia ENPI CBC -ohjelman projektia, joista kaksi pääpartnerina (”Matka.ru” ja ”Museum for family”) ja yksi partnerina (”Addressing challenging health inequalities of children and youth between two Karelias”).

 

Partneri 1. - Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus (Nurmes, Suomi)

Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskus on yksi Suomen yhdeksästä nuorisokeskuksesta, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa. Hyvärilän nuorisokeskus tuottaa ostopalveluna Nurmeksen kaupungin nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä. Hyvärilä on alueensa edelläkävijä nuorisotyön ja nuorisomatkailun toimijana ja kehittäjänä. Nuorisotyön kehittämisessä korostuvat kansainvälinen nuorisotyö, kehittämishanketoiminta sekä verkostoituminen nuorisojärjestöjen ja nuorisoalan oppilaitosten kanssa. Koulu- ja oppilaitosyhteistyö sekä alueelliset nuorisotyön palvelut ovat kiinteä osa Hyvärilän nuorisokeskuksen toimintaa.

Suomen nuorisokeskukset ovat innostava kohtaamispaikka kaikille lapsille, nuorille ja heidän kanssaan toimiville. Eri puolilla Suomea sijaitsevat keskukset tukevat nuorten kasvua ja uskoa omiin kykyihinsä tarjoamalla yhteisöllisiä ja osallisuutta tukevia palveluita. Nuorisokeskusten yleisimmät toimintamuodot ovat kouluhyvinvointia tukevat leirikoulut, muut leirit ja sosiaalisen vahvistamisen Nuotta-valmennus.

Kulttuurihistoriallinen ympäristö Pielisen rannalla tarjoaa alueen nuorille, perheille, kouluille ja järjestöille monia mahdollisuuksia myös vapaa-ajan viettoon, ja Hyvärilästä löytyy vaihtoehtoja myös pitempään lomaan.

Jo yli kymmenen vuoden ajan Hyvärilä on suunnitellut ja toteuttanut Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman nuorisovaihtoja, seminaareja ja vapaaehtoisprojekteja. Hyvärilä on ollut partnerina Karelia ENPI CBC –ohjelman yhteistyöhankkeessa “Matka.ru” sekä tehnyt aktiivista yhteistyötä sekä eurooppalaisten että venäläisten organisaatioiden kanssa.

 

Partneri 2. – Valtiollinen täydennyskoulutusinstituutti “Kim Andrejeville nimetty Alueellinen ekologian ja biologian keskus” (Petroskoi, Venäjä) 

Alueellinen lasten täydennyskoulutuskeskus toimii Karjalan tasavallan Opetusministeriön alaisuudessa ja on johtava asiantuntijaorganisaatio lasten ja nuorten ympäristöopetuksessa.

Alueellinen ekologian ja biologian keskus perustettiin vuonna 1950 ja se on järjestänyt ympäristöalan opetusohjelmia jo 67 vuoden ajan. Tunnettu Karjalan tasavallan kasvattaja ja tiedemies Kim Andrejev työskenteli keskuksessa kauan ja hän perusti mm. Neuvostoliiton ensimmäisen Nuorten Metsäakatemian.

Kim Andrejeville nimetty Keskus on luonut ympäristökasvatuksesta kiinnostuneiden Karjalan tasavallan koulujen verkoston. Keskus auttaa kouluja, päiväkoteja sekä koulupäivän jälkeisen kerhotoiminnan keskuksia ohjaamaan nuorta sukupolvea ymmärtämään oma vastuunsa Karjalan ainutlaatuisen luonnon säilyttämisessä ja toimimisessa kestävän kehityksen puolesta.

Vuosina 2012-2014 Ekologian ja biologian keskus oli partnerina Karelia ENPI CBC –ohjelman “Matka.ru” –hankkeessa, ja nyt keskus hallinnoi hankkeessa perustettua Matkachi nuorisokeskusta. Nuorisokeskuksessa järjestetään aktiivisesti ulkona tapahtuvan oppimisen ohjelmia. Keskuksen johtaja Svetlana Nachinova on toiminut EU-hankkeissa vuodesta 2002 lähtien.

Hän työskenteli Petroskoin kaupungin hallinnossa Nuoriso-osaston vastaavana vuosina 2000-2010 ja johti tuolloin kahta EU-projektia, joissa Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan nuorisotoimijat ovat vaihtaneet ympäristökasvatuksen hyviä käytäntöjä sekä kehittäneet uusia metodeja ja malleja omaan työhönsä.

Denis Rogatkin, project manager (Russia): denis.rogatkin@yandex.ru

Phone +7911 4365155

Eila Lintunen, project coordinator (Finland): eila.lintunen@nurmes.fi