Vieraslajit - Osaamisen ja aineistojen vaihdon yhteistyöverkosto -DIAS

Projektissa luodaan verkosto avoimelle vieraslajiaineistojen ja –osaamisen vaihtamiselle Suomen ja Venäjän Karjalan välillä. Yhteistyötä vieraslajien aiheuttamisen haittojen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tehdään paitsi tutkimuslaitosten, myös viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen toimesta.

 

Hankeuutiset

Tietoja hankkeesta

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana, joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemeille, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Moni laji on alkujaan tuotu tarkoituksella puutarha- tai rehukasviksi, mutta levitessään ympäröivään luontoon, nämä lajit muuttuvat haitallisiksi kilpaillessaan alkuperäisten luontotyyppien kanssa tai levittäessään tauteja tai tuholaisia viljelykasveihin tai tuotantoeläimiin.

Koska lajien leviäminen ei noudata valtioiden rajoja, on vieraslajit tunnistettu globaaliksi ongelmaksi. Marraskuussa 2014 Euroopan unioni julkaisi vieraslajeja koskevan direktiivin, jonka pohjalta Suomessa astui voimaan vuoden 2016 alusta vieraslajeja koskeva asetus.

Suomi tekee yhteistyötä vieraslajiasioissa EU-maiden kanssa ja on mukauttanut lakejaan ja asetuksiaan EU: n vieraslajidirektiivin mukaiseksi ottamalla käyttöön direkstiivissä määritellyn varhaisvaroitusmekanismin sekä yhdistämällä Suomalaisen ict-infrastruktuurin kansainvälisiin tietoportaaleihin kuten EASIN ja GBIF.


Yhteistyö ongelman ratkaisemiseksi EU:n itärajalla on vielä vähäistä. Hankkeen tavoitteena onkin kehittää tiedonvaihtoa ja parhaita käytäntöjä Suomen ja Venäjän Karjalan välillä vieraslajien torjunnassa ja leviämisen ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa tiedonvaihdon mekanismit EU: n säädösten kanssa ja auttaa paikallisia virkamiehiä molemmin puolin rajaa tekemään riskinarviointeja tärkeimmistä lajeista, sekä arvioida ja tiedottaa mahdollisista leviämässä olevista riskilajeista, ja luoda tiedonvaihdolle yhteiset ohjeistukset.

Finnish Environment Institute - SYKE

SYKE's researchers analyse and predict changes in the environment including biodiversity and sustainability. Monitoring effects of invasive alien species to biodiversity lies in the core tasks of SYKE. SYKE has multidisciplinary expertise to cover all the tasks of the project, data collection, eradication and communication. SYKEs experts have been leading national projects where the current IAS portal has been constructed. Their expertise will benefit constructing corresponding activities to Russian Karelia. According to SYKEs current strategy SYKE develops the possibilities of sustainable livelihoods.

Natural Resources Institute Finland - Luke 

Luke is a partner and participates in all the activities of the project. Tasks of Luke are to produce information about invasive alien species observations to the data base. Another task is distribute and exchange knowledge about invasive alien species.

Survey of invasive alien species is one of Luke's official tasks according to the national legislation. Other official tasks are for example surveying of forest pests and diseases and damage prognoses of them. Regulating game and fishery affairs is also included in Lukes official responsibilities and invasive alien species affect them. According to Lukes current strategy we develop sustainable local livelihoods.

Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (KarRC RAS)

Karelian Research Centre, RAS is a complex of research institutions with a common infrastructure which carry out basic and applied research intended to comprehensively study natural resources, to solve ecological, economic, power- engineering, social, language, historical, cultural and other problems of Republic of Karelia and adjacent territories.

The Centre comprises 7 Institutes (of Biology; Water Problems of the North; Geology; Economic Studies; Language, Literature and History; Forest Research Institute, Institute of Applied Mathematics Research), as well as a complex of subsidiary services.

The Centre employs about 790 people including 388 researchers with 74 Doctors (DSc) and 229 Candidates (PhD) of Science. Karelian Research Centre is financed through the federal budget. At the moment Karelian Research Centre, RAS is one of the leading scientific institutions in the North-West of Russia which carries out large-scale complex research which requires interdisciplinary approach.

 

Finnish Environment Institute - SYKE

Anne Holma
Position: Project manager
Email: anne.holma@syke.fi

Natural Resources Institute - Luke 

Sannakajsa Velmala
Position: Project Manager, Research Scientist, Postdoctoral Researcher

Email: sannakajsa.velmala@luke.fi

Shorokhova Ekaterina
Position: Project Specialist, Researcher
Email: Ekaterina.Shorokhova@luke.fi

Karelian Research Centre, RAS

Nadezhda Mikhailova
Position: Senior specialist, International affairs, Department of Multidisciplinary Scientific Research
Email: mikhailova@krc.karelia.ru