PRO TROUT - Menestystä luonnonvaraisille taimenille ja paikallisille kalastuselinkeinoille (KA10003)

Tervetuloa  PRO TROUT -projektin kotisivulle!

PRO TROUT suojelee alkuperäisten kalakantojen monimuotoisuutta ja palvelee kestävään kalastukseen perustuvia elinkeinoja.


Projektin tavoite on, että Venäjän Karjalassa sijaitsevan Pääjärven kalastoa hyödynnetään ja hoidetaan ja kalastusta valvotaan niin, että järvessä elävän alkuperäisen vaellustaimenkannan taantuminen pysähtyy ja paikalliset asukkaat voivat harjoittaa ja kehittää kalastukseen perustuvaa yritystoimintaa kestävästi.

Oulangan-Pääjärven vesistössä elävät luonnonvaraiset taimenet vaeltavat Suomen ja Venäjän välillä läpi koko elämänsä. Ne ovat aikojen saatossa sopeutuneet hyödyntämään kummankin maan parhaita antimia.

Suomen puoleisilla elinalueillaan ne pariutuvat, kutevat, kuoriutuvat ja kasvavat poikasiksi Oulanka- Kitka- ja Kuusinkijoessa. Kasvava ravinnontarve ja  kenties vaistonvarainen tieto runsaammista kalavesistä saa nuoret taimenet vaeltamaan rajan yli alavirtaan ja Venäjän suureen Pääjärveen. Pääjärvessä taimenet saalistavat parin-kolmen vuoden ajan, kunnes ne saavuttavat sukukypsyyden ja kääntävät kuononsa kohti Olangajoen suuta. Uuden villin taimensukupolven alulle saattaminen kirkkaana mielessään ne ylittävät rajan nyt  ylävirtaan. Kudun jälkeen ne palaavat Pääjärveen keräämään voimia seuraavaa vaellusta varten.

Suomen ja Venäjän välillä vaeltavien taimenten määrä on huolestuttavasti vähentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Oulangan rajavesistössä. Täysikasvuisesta vaellustaimenesta on tullut yhä harvinaisempi saalis rajavesistön jokien varsilla.

Venäläisiä ja suomalaisia kalastonhoidon asiantuntijoita kokoontui syksyllä 2015 Pääjärven koillisrannalle pohtimaan syytä taimenten ahdinkoon. Yhteinen ymmärrys taimenkantojen taantumisen syistä syntyi nopeasti: pitkään jokialueilla harjoitetun viehekalastuksen lisäksi verkkokalastus on alkanut merkittävästi verottaa Pääjärvessä syönnöstäviä taimenkantoja ja myös viehekalastuksen suosio Pääjärvellä on kasvanut. Taimenten kalastuskuolleisuus on kohonnut tasolle, joka vie ne sukupuuttoon. Liikakalastus on saatava loppumaan kaikissa vesistön osissa, jos haluamme tulevaisuudessakin hyödyntää yhteistä luonnonvaraamme ihmisten toimeentulon ja hyvinvoinnin lähteenä.

PRO TROUT on yhteinen ponnistus ongelman ratkaisemiseksi. Taimenten tavoin PRO TROUT pyrkii hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla Venäjän ja Suomen voimavaroja ja ideoita, jotta taimenen kalastuskuolleisuus saadaan turvalliselle, kannan elpymisen mahdollistavalle tasolle ja paikalliset asukkaat voivat harjoittaa Pääjärven luonnonvaroihin perustuvia liiketoimintoja kestävästi.

Hankeuutiset

PRO TROUT toteutetaan 1.3.2020 - 30.9.2023.

Projektin budjetti on 628 772 €.

Pääpartneri: Metsähallitus, Eräpalvelut

Projektipartnerit:

Luonnonvarakeskus (Luke)
Petroskoin valtionyliopisto
Karelia-Sever Tur Oy
 

Ulkopuoliset lahjoittajat:

Kuusamon kaupunki
Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta KYVOK
Vuotungin osakaskunta 

Projektin neljän työpaketin toimenpiteet tähtäävät alkuperäisen taimenkannan tilan ja paikallisen väestön kestävään kalastukseen liittyvien elinkeinonharjoittamismahdollisuuksien parantamiseen.

LILA - Liiketoimintaa laineille
LILA-työpaketti ottaa yhteyttä kalastusmatkailualan yritystoiminnasta kiinnostuneisiin Louhen piirin asukkaisiin sekä alueella jo toimiviin  kalastusammattilaisiin ja haastattelee heitä. Haastatteluihin perustuen  räätälöidään neljän vuodenajan yli kestävä koulutusohjelma, joka kehittää osallistujien valmiuksia suunnitella, aloittaa ja harjoittaa kalastukseen ja luontomatkailuun perustuvaa liiketoimintaa. Kurssiohjelman keskeisenä tavoitteena on luoda paikallisille pienyrittäjille vahva tietovaranto ja yhteistyöverkosto, jonka turvin he voivat kestävästi -  ja samalla taloudellisesti kannattavasti -  hyödyntää rajaseudun kalaston monimuotoisuutta. Kurssilaiset myös osallistuvat merikonttialustalle rakennettavien kalastuspalvelumoduulien suunnitteluun, jotta suunnittelun lopputulokset ovat käyttökelpoisia käytännön yritystoiminnassa. 

CORE - Tukea kalastuksen valvontaan ja sääntelyyn
CORE parantaa kalastuksenvalvonnan tehokkuutta ja työstää kalakantojen hoidosta vastuussa oleville Venäjän ja Suomen viranomaisille suositukset, miten kalastusta koskevia säädöksiä tulisi kehittää, jotta se ohjaisi  paremmin  rajavyöhykkeen  kalakantojen kestävään hyödyntämiseen. Kalastuksenvalvontatehtäviä hoitavia henkilöitä ja organisaatioita rajan molemmin puolin kutsutaan osallistumaan sarjaan työpajoja, joissa he voivat jakaa ja kehittää osaamistaan maastotehtävissä, keskustella ja ratkoa työssään kohtaamiaan ongelmia ja osallistua kalatutkijoiden ja muiden kalastonhoidon viranhaltijoiden kanssa  kehittämissuunnitelman laatimiseen Oulangan-Pääjärven rajavesistön kalastuksenvalvonnalle ja kalastonhoidolle.

PROZHA - Kukoistava taimenkanta toimeentulon turvaksi
Pääjärvelle ja Olangajoelle kalastamaan tuleville suunnatulla  tiedotuskampanjalla PRO TROUT parantaa tietämystä taimenen elinkierrosta ja erityisesti taimeniin lainvastaisesti kohdistetun verkkokalastuksen tuhoisasta vaikutuksesta. Kalastavia matkailijoita kannustetaan kestävien kalastustapojen omaksumiseen Pääjärvellä ja lähivesistöissä. Virkistyskalastusta ja kotitarvekalastusta harjoittavien vakituisten asukkaiden tietoisuutta hyvinvoivan taimenkannan taloudellisesta arvosta paikalliselle kalastusmatkailualan palveluyritystoiminnalle vahvistetaan. Sähköisen ja painetun median ohella viestiä viedään paikallisiin tapahtumiin, kuten Venäjän Kalastajan Päivän juhliin heinäkuun toisena sunnuntaina.

DABA - Jokipoikasten selviytyminen tutkitaan
DABA-työpaketissa kalatutkijat selvittävät luonnossa syntyneiden ja laitoskasvatettujen taimenten elossasäilymistä jokipoikas- ja poikasvaellusvaiheiden yli. Kenttäkokeet toteutetaan Kuusinkijoessa useissa erilaisissa taimenenpoikasten elinympäristöissä. Merkattujen taimenenpoikasten hengissä selviytymistä seurataan Suomeen ja Venäjälle sijoitetuilla akustisilla seuranta-asemilla niiden poikasvaellusvaiheen päättymiseen asti. Tutkimuksen tulokset käytetään Oulangan-Pääjärven taimenpopulaation kehityksen mallintamiseen ja turvallisten saalismäärien määrittämiseen Pääjärvelle sekä taimenen elinpiirin muille osille. Mallinnuksilla saadut arviot vuosittain kestävästi kalastettavissa olevien taimenten määristä viedään  kalastonhoidosta ja kalastuksen sääntelystä vastaavien viranomaisten tietoon Venäjällä ja Suomessa.
 

Projektista tiedotusvälineissä 

Taimenia pyritään suojelemaan, Karjalan Sanomat 1.7.2020 

Menestystä luonnonvaraisille taimenille, Rossia1 Viestit Karjala 17.7.2020

Asiantuntija Raisa Nikula kertoo taimenen säilyttämisestä, Rossia1 Viestit Karjala 23.7.2020

Luonnonvaraisen taimenen säilyttäminen - Pääjärveen laskeven jokien poikastiheyksiä tutkimassa, Rossia1 Viestit Karjala 9.10.2020

Oulangan vesistön taimenen pyyntiä Venäjällä selvitetään, Radio Suomen Päivä 16.11.2020 

Huoli Oulangan taimenesta, ERÄ-lehti, numero 14/2020

Pääjärven syönnöstaimenista joka viides on Kuusamon Kuusingilta, jokialueella on mahdollisuuksia vielä parempaan – miten kunnostus vaikuttaa? Koillissanomat (digilehti) 21.3.2021

Pääjärvelle joka viides Kuusingilta, Koillissanomat (painettu lehti) 22.3.2021, sivut 2-3

Tutkimus: taimien vaellusta seurataan radiolähettimien avulla,  Karjalan Sanomat 26.4.2021 (online)

Jokikalastajat Kuusamossa ovat huolissaan taimenen elinvoimasta, YLE Uutiset 5.5.2021

Jokikalastajat valmiita muuttamaan tapojaan taimenkannan vuoksi – villin kannan häviäminen voisi vähentää selvästi Oulanka-, Kitka ja Kuusinkijokien vetovoimaa, Koillissanomat 16.5.2021 (digilehti)

Kalastajat valmiita muuttamaan tapojaan,  Koillissanomat 17.5.2021 (painettu lehti)

MM-perhokalastajat yrittävät parhaansa, ettei tavoiteltu Kuusingin taimen tarttuisi koukkuun, in Koillismaan Uutiset 12.8.2021 (painettu ja digilehti)

MM-perhokalastajat yrittävät parhaansa, ettei Kuusingin taimen tarttuisi koukkuun, Vapaa-ajan Kalastaja 12.8.2021 (digilehti)

Perhokalastuksen MM-kisat käytiin Kuusamossa. Vedet ja maisemat saivat kehuja, mutta Oulangan taimenen tila huolestuttaa, in Ilta-Sanomat 15.8.2021 (digilehti)

Työtä taimenen eteen, in Metsästys&Kalastus, issue 8/2021 (painettu lehti)

Taimenet saivat radiolähettimet, Karjalan Sanomat 22.9.2021 (pdf-ote lehdestä)

"Tämä on parempaan päin", sanoo Pro Trout -hankkeen projektipäällikkö – Oulankajoella merkittiin tänä kesänä kaksi taimenta enemmän kuin vuosi sitten,  Koillissanomat 1.11.2021 (digilehti)

Oulangan taimen on vaarassa hävitä, Koillissanomat (painettu lehti) 27.12.2021, sivut 1-3

Suomessa ainutlaatuinen Oulangan villi taimen häviää, mikäli kalastusta ei rajoiteta - Oulankajoen taimenkanta on jo lähes sukupuutossa: "Minä tahansa vuonna voi olla niin, ettei tule yhtään nousijoita", Koillissanomat 27.12.2021 (digilehti)

Projektipäällikkö
Raisa Nikula
raisa.nikula@metsa.fi
+358 40 489 4129

"Henkilökuva, portrait photo of Raisa Nikula"

 

Projektikoordinaattori
Svetlana Ponomareva
svetaklykva@yandex.ru
+79 21 451 1044, +358 40 960 3027

"Kasvokuva, Svetlana Ponomareva ajaa moottorivenettä Paanajärvellä"

Twitter  @protrout_cbc

Instagram #protrout_kareliacbc

VKontakte  Сохраним вместе нашу кумжу! 

Facebook @oulangantaimen