Helylä - julkinen kuuleminen 25.helmikuuta 2021

Submitted by KA10010 on

Sortavalan kaupunkiasutuksen hallinnossa pidettiin 25. helmikuuta 2021 julkinen kuulemistilaisuus, jossa keskusteltiin Helylän taajamasta Sortavalan jätevedenpuhdistamolle johtavan paineviemäriputken vaatiman alueen kaavoitushankkeesta.  

 

Tämä tapahtuma oli yksi OOO Karelvodokanalin pakollisista toimenpiteistä Karelia CBC-ohjelman  "Veden laadun parantaminen paikallisten vesivarojen käytön ja ekologisen tilan parantamiseksi rajat ylittävissä Koitajoki- ja Tohmajoki-joissa" -projektin (KA10010 TohmaKoita) toteuttamisessa. Helylän taajama sijaitsee Tohmajoen rannalla. Joki saa alkunsa Suomessa Tohmajärvestä ja virtaa Laatokkaan Sortavalan alueen kautta.

 

Hankkeessa Karelvodokanal ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) keräävät neljännesvuosittain näytteitä, jotka analysoidaan molempien laboratorioissa ihmisen aiheuttaman kuormituksen määrittämiseksi ja vesistön itsepuhdistumisen arvioimiseksi.

 

Jo suoritettujen vesinäytteiden analyysien tulosten perusteella voidaan päätellä, että Helylän taajaman vuonna 1976 rakennettu jätevedenpuhdistamo on tehoton, käytetty tekniikka on rakenteellisesti ja toimintaperiaatteeltaan vanhentunutta, ympäristön kuormitus vesistössä kumuloituu eikä joen puhdistautumiskyky riitä.

 

Ongelmaan on kaksi ratkaisua:

1. Nykyaikaisen tehokkaan jätevedenpuhdistamon rakentaminen uudelle alueelle

2. Jätevesipäästöjen lopettaminen ja jätevesien uudelleenohjaus Helylän taajamasta Sortavalan jätevedenpuhdistamolle.

 

Suomalaisten kokemusten perusteella päätettiin valita hankekumppani SYKE: n tuella toinen ratkaisu.

 

Paikallisen paineviemärin rakentaminen Helylän taajaman ja Sortavalan jätevedenpuhdistamon välille mahdollistaa:

 

  • Tohmajoen ympäristökuormituksen vähenemisen ja itsepuhdistusprosessin alkamisen.
  • sen, ettei jätevettä enää päädy juomaveden ottoputken alkupään alueelle.
  • jäteveden tehokkaan käsittelyn varmistamisen.
  • Helylän taajaman alueen keskitetyn keskitetyn jäteveden poistojärjestelmän luomisen.

 

 

Julkisen kuulemistilaisuuden tarkoituksena oli kiinnittää paikallishallinnon ja väestön huomio olemassa olevaan ongelmaan, jakaa KA10010-hankkeen yhteydessä kerättyjä tietoja sekä esittää suunnitelmia alueen ja maankäytön suunnittelusta sekä esitellä uusien tilojen rakentamisen vaatimia kaavoitussuunnitelmia.

 

OOO Karelvodokanalin projektikoordinaattori Valentina Gorbunovan esitys oli houkutellut Sortavalan hallintorakennuksen auditorioon suuren yleisön. Esityksessään hän valaisi kuulijoille onnistuneesti Karelvodokanalin suunnitelmia ja TohmaKoita-hankkeen kumppaneiden tähänastisen yhteistyön tuloksia.

 

Kuulemistilaisuuden lopussa päätettiin yksimielisesti tukea paineviemärin rakentamista sulkemalla nykyisen rappeutuneen kylälaitoksen jätevesipäästöt. Sortavalan hallinto hyväksyi ehdotetun alueen jätevesijärjestelmien rakentamista varten. Samoin hyväksyttiin suunnittelu- ja kaavoitushankkeen aloittaminen.  Kansainvälisen KA 10010 -projektin puitteissa OOO Karelvodokanal laatii tarkat suunnitelmat ja valmistelee tarjouspyynnön edellyttämät asiakirjat, joilla määritetään siirtoviemärin rakentamisesta vastaava urakoitsija.