Biokarelia esillä Pohjois-Karjalan biosfäärialueen tiedotuslehdessä

Submitted by KA5051 on

Biokarelia-projektia esitellään Pohjois-Karjalan biosfäärialueen Kaarna -tiedotuslehdessä 2019:

Luonnonvarakeskuksen johtamassa BIOKARELIA-hankkeessa luodaan raja-alueelle uusia ennustamismalleja ja karttatyökaluja metsäpaloriskin ennustamiseen sekä verkkopalvelu rajanylittävään monimuotoisuuden suojeluun.  Hankkeen molemmat tavoitteet tarvitsevat myös avointa, kaukokartoituksista saatavaa metsätietoa (esim. satelliittikuvat).

Hankkeessa käytetään metsikkökohtaista riskienarviointitietoa paloriskin arviointiin. Lukessa on kehitetty myös mm. erikokoisen puuaineksen kosteusmittausta kaukokartoituksena sekä kuivumismalleja. Keskeistä on tietää, missä vanhat metsät ovat, ja mitkä niistä kulloisessakin tilanteessa palavat herkimmin. Paloriskimallit ottavat huomioon myös monimuotoisuuden ja sen ylläpitämisen. Jos palava metsikkö on pieni eikä ole ekologisessa yhteydessä muihin metsiköihin, harvinaisia lajeja voi myös kadota lopullisesti.

Hankkeessa luodaan myös metsäpalojen ja monimuotoisuuden seurantaa varten ohjeisto miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä (mm. nelikopterit – dronet).  Hanke järjestää sidosryhmiä ja asiantuntijoita varten seminaareja monimuotoisuuden hoidosta. 

Halvempaa ja tarkempaa metsäpalojen torjuntaa

BIOKARELIA-hankkeen koordinaattori, erikoistutkija Evgeny Lopatin tuntee hyvin sekä Suomen että Karjalan tasavallan metsät. Hän arvioi, että metsäpalojen torjuntakustannuksia voidaan olennaisesti pienentää uusilla menetelmillä, joissa korkean riskin alueet voidaan määrittää tarkoin sekä ajallisesti että paikallisesti.

Venäjällä on ollut metsäpaloja eniten maailmassa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tuhojen arvioidaan olleen ainakin 15 miljardia dollaria. Suomessa on erittäin harvoin suuria metsäpaloja. Suomen puolella metsäpalojen riski kasvaa ilmastonmuutoksen myötä, mutta palontorjunta on erilaisen metsän rakenteen, hyvän tiestön sekä tarkkojen maasto- ja metsävaratietojen takia paljon helpompaa. Venäjällä metsäpaloja on havaittu myös rajavyöhykkeellä, jossa palontorjunta on erittäin vaikeaa.  Metsäpalojen leviämistä maasta toiseen on myös vaikea estää.

Suomen ja Venäjän yhteistyöllä ja uusilla menetelmillä sekä metsäpalojen torjuntaa että monimuotoisuuden suojelua voidaan parantaa.  BIOKARELIA-hankekumppanit ja yhteistyötahot ovat valikoituneet tämän mukaisesti. Tärkeitä edunsaajia ovat mmm. pelastuslaitokset, metsävara-asiantuntijat, metsäyhtiöt ja metsänomistajat. 

Sähköisiä työkaluja palontorjunnan avuksi

Suomesta on saatavilla monenlaisia, koko maan kattavia, avoimia kartta- ja paikkatietoaineistoja. Taitavasti analysoituna aineistoista voidaan tuottaa työkaluja myös metsäpalojen torjunnan avuksi. Venäjällä vastaavia aineistoja ei ole avoimesti ja laajasti saatavilla mikä vaikeuttaa palontorjuntaviranomaisten työtä molemmin puolin rajaa. BIOKARELIA -hankkeessa kerätään saatavilla olevia julkisia aineistoja, joista hankkeessa tuotetaan molemmin puolin rajaa käytettävissä olevia apuvälineitä mm. paloviranomaisten käyttöön. Avoimiin aineistoihin perustuvat tuotteet ovat yksittäisten maastossa kulkijoiden käytettävissä.

- Näkemyksemme mukaan BIOKARELIA-hankkeen tuottamat aineistot auttavat viranomaisia metsäpalojen torjunnassa – ja tehostavat toimintaa palon sattuessa rajan läheisyydessä kummassa hyvänsä maassa. Tuli voi levitä rajavyöhykkeeltä yhtä hyvin Suomesta Venäjälle kuin Venäjältä Suomeen. Nopea ja tarkka tilannekuva auttaa suuntaamaan palontorjuntatoimet oikein, arvioivat teknologiajohtaja Vesa Leppänen ja myyntipäällikkö Elisa Korpelainen joensuulaisesta Arbonaut Oy Ltd:stä. 

Suomen alueella koko maan kattavaa, Suomen Metsäkeskuksen tuottamaa avointa metsävaratietoa voi helposti tarkastella kuka tahansa vaikkapa mobiililaitteella.  Android käyttöjärjestelmän puhelimiin ProMS Mobile -sovelluksen voi asentaa Googlen Play Storesta (Play Kauppa). Sovelluksen ilmaisversiossa on katsottavissa eri karttatasojen kautta muun muassa metsäkuvion tilavuus sekä -kehitysluokka, yhden puulajin- ja sekametsät, tärkeät elinympäristöt sekä monia muita muuttujia.

Arbonaut arvioi BIOKARELIA-hankkeessa avoimen lähdekoodin ohjelmien ja aineistojen saatavuuden ja suunnittelee sekä ohjelmoi tekniset ratkaisut tietojen käyttämistä varten.

Arbonaut tuottaa palontorjuntaa tukevia aineistoja eri puolilla maailmaa. Entistä tarkempi tieto muun muassa kasvillisuuden sisältämästä polttoainekuormasta sekä maaston toimintaolosuhteista auttaa palontorjunnassa niin Välimeren maissa kuin Afrikassakin.

Linkkejä:

ProMS Mobile – Suomen metsävaratieto mobiilissa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arbonaut.proms.mobile

ArboFiRM – Fire Risk Management https://arbonaut.com/en/products/arbofirm

Metsään.fi – Suomen avoimet metsävara-aineistot verkossa https://www.metsaan.fi/yleistietoa-avoimesta-metsatiedosta