"News of the Ladoga region" on project KA6000

Submitted by KA6000 on 19.02.2021 - 08.58
ladoga news

Viikottain Sortavalan, Lahdenpohjan, Pitkärannan, Aunuksen alueella ja Petroskoin kaupungissa ilmestyvä Vesti priladozhja -sanomalehti julkaisi artikkelin SortWater KA6000 -projektin taustasta ja saavutuksista. Käännös alla.

Kaupunkimme alkaa saada puhdasta vettä

Kukaan ei kiistä totuutta, että ”vesi on elämän lähde”, ja veden puhtaus vaikuttaa suoraan elämän laatuun. Sortavalan kaupungin vesijohtoverkon vesi on saanut aikaan asukkaiden valituksi värinsä vuoksi jo kolmenkymmenen vuoden ajan – ja ajoittaisen veden puutteen takia jo aiemminkin.

Mennään syvemmälle ongelman historiaan. 1980-luvulla vedenotto Soikkasenlahdelta aloitettiin hätäisesti, koska Helmijärven katastrofaalisesti laskenutta vedenpintaa piti saada nousemaan. Soikkasenlahti on Hiidenselän lahden matala lahti. Helmijärveä on käytetty 1920-luvulta lähtien turvaamaan vesihuolto Sortavalan kaupungissa, jonka asukasluku oli tuolloin 8000 ihmistä. Sodanjälkeisenä aikana kaupungin asukkaiden määrä kasvoi lähes 30 000:een.

Jo kuusikymmentäluvulta lähtien Helmijärven pinta alkoi laskea. Vedenpinnan ehkäisemiseksi Laatokan rannalle rakennettiin pumppuasema, mutta se eikä vuonna 1983 rakennetut 6000 kuutiometrin vetoiset vesisäiliöt muuttaneet tilannetta, vesi ei riittänyt kaupungissa.

Tässä vaikeassa tilanteessa päätettiin siirtää vedenotto Laatokalle. Olemassa olevaa pumppaamoa laajennettiin ja asennettiin tehokkaampia pumppuja. Pumppaamo yhdistettiin Helmijärveltä tulevaan pääputkeen. Veden määrä oli tämän jälkeen riittävä, mutta laatu heikentyi merkittävästi.

Ja syyt tähän olivat selkeät. Helmijärven rannoilla ei ollut mitään, mikä olisi heikentänyt veden laatua, sillä se on muodostunut muinaisen tulivuoren kraatterin pohjalle ja se saa vetensä sateista ja pohjavedestä.

Lisäksi uusi vedenottamo sijaitsi lähellä kohtaa, jossa Helylänjoki laskee Laatokkaan – Kiteenjoki ja Tohmajoki yhtyvät Helylän taajaman alapuolella Helylänjokeen. Joen vedellä on erityinen väri, joka johtuu korkeasta rautapitoisuudesta sekä syksyisin ja keväisin tulvien aikaan kohonneesta suohumuspitoisuudesta. Siitä huolimatta, että juomavetemme täyttää kemialliset ja bakteriologiset terveysstandardit rautapitoisuutta lukuun ottamatta, ei silti ole miellyttävää juoda sitä tai käyttää ruoanlaittoon.

Soikkasenlahden vedenottamon piti olla väliaikainen, suunnitelmissa oli rakentaa ”lähitulevaisuudessa” uusi pumppuasema vedenottamolle ja käyttöveden puhdistamo Lahdenkylään. Projektiasiakirjat saatiin hyväksyttyä ja rakentaminen aloitettiin, mutta sitten maahan tuli perestroika ja vaikeat ajat… eikä ”lähitulevaisuutta” tullut.

Työntekijät ja vesihuollosta vastaavan Vodokanalin johto, jota lievästi sanottuna kritisoidaan jatkuvasti kaupungin vesijohtoverkoston juomaveden huonon laadun takia, näkivät periaatteessa täysin selvästi, mitä pitäisi tehdä. Oli kuitenkin täysin epäselvää, mistä saada rahat tarvittaviin uudistuksiin. Suunnitelmatalous lakkasi yht’äkkiä olemasta, eikä rahaa ollut kaupungissa, Karjalan tasavallassa eikä Venäjän federaatiossa.

Tässä selviytymistilanteessa löydettiin järjestelmästä myös valtava musta aukko. Käyttövesiputket eivät pitäneen vettä lainkaan, ja jälleen oltiin tilanteessa, jossa kaupungin veden määrä ei ollut riittävä. Tämä ongelma oli ratkaistava välittömästi, ja odottamattomat tapahtumat auttoivat Vodokanalin työntekijöitä.

Vuonna 1993 rakennetun uuden Sortavala-Niirala-maantien ansiosta kaupungissa kävivät kollegat Joensuun vesilaitokselta. Kukaan ei ymmärrä ongelmaasi paremmin kuin kollegasi, eikä sillä ole väliä, mitä kieltä he puhuvat. Ja Joensuun vesilaitoksen johdon kunniaksi on luettava, että he paitsi ymmärsivät kaiken, he myös alkoivat auttaa kaikessa missä vain voivat. Tämä auttaminen sisälsi muun lisäksi uusien materiaalien, parhaiden tekniikoiden ja tehokkaiden asennus- ja huoltomenetelmien käyttöönoton.

Suomalainen kokemus muoviputkien käytöstä teräsputkien sijasta vesihuollossa ja menetelmä vesiputkien uudistamiseksivetämällä uusi muoviputki viallisen teräsputken läpi, ei vaatinut korjattavien katuosuuksien auki kaivamista. Tämä tekniikka on vähentänyt kustannuksia merkittävästi.

Useita vuosia peräkkäin Vodokanal oli etsinyt käytettävissä olevia keinoja verkoston putkien vaihtamiseksi. Vedenjakeluverkon 70 kilometristä putket on uusittu 36 kilometrin pituudelta. Tämän ansiosta olemme jo kauan aikaa sitten voineet unohtaa suunnitellut pitkäaikaiset katkokset vedenjakelussa.

Mutta veden laatukysymys roikkui synkeänä ilmassa, ja toivo ratkaista asia joskus ei jättänyt Vodokanalin johtoa ja piirihallintoa. He vetosivat Karjalan tasavallanhallitukseen ja pyysivät varojen myöntämistä Hiidenselän lahden veden hydrokemiallisiin tutkimuksiin, jotta voidaan määrittää lupaavin paikka uuden vedenottamon rakentamiseksi. Vuosina 2002-2003 nämä tutkimukset suoritti Pohjoisen vesiongelmien instituutin, KC RAS, hydrokemiallinen tutkimuslaboratorio. Lupaava paikka, joka sijaitsi 500 metrin päässä rannasta syvänteessä, jossa joen ja Laatokan myrskyjen vaikutus veden laatuun oli vähäinen. Näiden tutkimusten tuloksia päästiin käyttämään vasta kymmenen vuoden kuluttua.

Ja jälleen kohdattiin epäonnea. Vuonna 2006 Venäjän federaatio ja Euroopan unioni allekirjoittivat kansainväliset sopimukset rajat ylittävien yhteistyöohjelmien perustamisesta ja toteuttamisesta. Karjalan tasavallan alueella rajat ylittävä yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä toteutettiin Karjalassa sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden kautta.Vodokanalin johto päätti osallistua KareliaENPI 2007-2014 -ohjelman ensimmäiseen hakukierrokseen. Tämän tehtävän suorittaminen oli vaikeaa ilman kansainvälistä kokemusta omaavia yhteistyökumppaneita, jos yrityksessä ei ole englanninkielisiä työntekijöitä, sillä asiakirjat laaditaan englanniksi.

Energiatehokkuuskeskus ANO EEC (ANO Energy Efficiency Centre) toimitti hakemuslomakkeen KA 198 -hankkeen "Sortavalan kaupungin kestävän kehityksen tukeminen ympäristötilanteen parantamiseksi" toteuttamiseksi. Se läpäisi onnistuneesti kaksi ohjelman seurantakomitean valintakierrosta. Tänä aikana Vodokanal kävi läpi rakennemuutoksia, ja uuden yrityksen johto Karelvodokanal LLC osallistui aktiivisesti KA 198 -hankkeen toteuttamiseen. Kaupungin vesi- ja jätevesijärjestelmistä tehtiin tekninen selvitys ja laadittiin suunnitelma ensisijaisista vesihuoltotoimenpiteistä korkealaatuisen juomaveden ja kunnollisen jätevedenpuhdistamon saamiseksi kaupungin ympäristötilanteen parantamiseksi.

Osana hanketta valmisteltiin suunnittelu- ja arviointiasiakirjat uuden Hiidenselän lahden syvänteestä veden ottavan vedenottamokokonaisuuden rakentamiseksi. Suunniteltuun kokonaisuuteen kuului uusi pumppuasema ja vedenpuhdistamo. Suunnitelmissa oli myös kunnostaa toinen pumppuasema, jonka yhteydessä olivat puhdasvesisäiliöt. Projektiasiakirjat valmisteltiin vuosina 2012-2013. Hankkeen kustannukset olivat 10 miljoonaa ruplaa (n. 236000 € 2013 keskikurssin mukaan) sisältäen kuusi miljoonaa ruplaa (142 000€) ohjelman budjetista, ja neljä miljoonaa ruplaa saatiin Karjalan tasavallan myöntämän budjettilainan muodossa. Projektin koordinaattorina toimi suomalainen JSC Tehnoredactor ja kumppaneina Karelvodokanal OOO, ANO EEC ja Sortavalan kaupunkihallinto (Hallinnon johtaja S.N.Kozigon).

Karjalan tasavallan rakennus-, asunto- ja energiaministeriö valmisteli ja hyväksyi joulukuussa 2013 julkaistujen projektiasiakirjojen perusteella "Investointiohjelman kunnallisten vesi- ja viemäri-infrastruktuurien uudistamiseksi vuosille 2014-2021". Sen piti rahoittaa "Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlan valmistelu ja juhla" -ohjelman budjetista. Se ei kuitenkaan onnistunut ...

Etsiessään rahoitusta kaupungin tarvitsemanvesi- ja viemäri-infran rakentamiseksi Karelvodokanal OOO laati hakemuksen rahoituksen saamiseksi uudesta ”Karelia CBC 2014-2020” -yhteistyöohjelmasta. Tällä kertaa investointihankkeelle.
 

Ohjelman ehtojen mukaan hankkeeseen osallistuvat kumppanit rahoittavat 10% projektibudjetista omilla varoillaan. Investointihankkeessa, jonka budjetti on 4,0 miljoonaa euroa, vesihuoltoyhtiön oma osuus on 400 tuhatta euroa. Tämä on käsittämättömän suuri ja epärealistinen summa. Ja tässä kohtaa Karjalan tasavallan hallitus tuki Karelvodokanalin toimia takuukirjeellä.

KA 6000 -hankkeen "Vedenhuolto- ja vedenkäsittelylaitosten parantaminen Sortavalassa" toteutus alkoi joulukuussa 2018. Kesään 2019 mennessäKarelvodokanal päivitti projektiasiakirjat, valmisteli  työpiirustukset ja muokkasi dokumentaatiota ja järjesti kilpailun urakkatöistä. Ja heinäkuussa 2019 alkoivat rakennustyöt.

Käytännössä samaan aikaan aloitettiin myös toisen pumppuaseman peruskorjaus ja ensimmäisen pumppuaseman pumppukaivon rakentaminen Hiidenselän lahden rannelle.Toisen pumppuaseman pumppujen ja putkistojen purkamisen aikana kävi selväksi, että Neuvostoliiton aikainen rakennus on rappeutunut ja vaatii kiireellisiä korjauksia. Karelvodokanalin oli löydettävä keinot, jotka mahdollistavat rakennuksen katon ja kantavien rakenteiden uusimisen, aikansa eläneen lattian uudelleen rakentamisen ja koko rakennuksen eristämisen. Edellä mainittujen rakenteiden korjauksen ohella asennettiin uusia laitteita. Nyt rakennukseen on asennettu uusinta tekniikkaa oleva modulaarinen automaattinen pumppaamo. Se vie paljon pienemmän tilan, mutta mikä tärkeintä, se on energiatehokas laite. Sen käyttö vaatii vähän huoltoa: se on automatisoitu ja sitä voidaan käyttää etänä. Se tarjoaa myös mahdollisten hälytyssignaalien lähettämisen etänä sekä käyttöasemalta että palonsammutus- ja suojausjärjestelmistä.

Uusi vedenottamo yhdessä ensimmäisen pumppuaseman kanssa on kenties vesihuoltojärjestelmän tärkein osa tärkeyden ja monimutkaisuuden kannalta. Se on suunniteltu 10 metriä syväksi kaivoksi, joka on liitetty painovoimalla toimiviinottoputkiin, jotka on vedetty järven pohjalle imupaikalta kaivolle. Järven ja kaivon väliset putkilinjat muodostavat järjestelmän, joka välittää veden imupaikalta alempana olevaan pumppukaivoon. Siten syvänteen vesi virtaa painovoiman avulla kaivoon uppopumppuihin, jotka pumppaavat tämän veden olemassa olevaan päävesijärjestelmään ja sitten kaupunkiin.

Ensimmäisen pumppuaseman kaivon työmaalla urakoitsija rakensi kaivon kaivamalla maata suurten betonirenkaiden sisäpuolelta. Seinät (betonirenkaat, joiden halkaisija on 6,8 metriä) laskettiin paikoilleen neljässä osassa. Neljännen osan asentaminen oli kaikkein vaikein. Kaivo sijaitsee kivisellä maalla. Näin ollen kallio oli räjäytettävä pois pohjalta pienissä erissä ja erittäin varovasti samalla, kun kaivoon valui koko ajan vettä. Kaivon pohja on näet kolme metriä Laatokan vedenpinnan alapuolella. Yhtiö onnistui tehtävässään.

Kesän 2019 lopulla lahden pohjassa katettiin suuri alue sepelillä, jotta imupää saatiin asianmukaisesti asennettua. Paikka oli jo vuonna 2002 määritelty parhaaksi mahdolliseksi vedenottopaikaksi. Ennen putkilinjojen asentamista kesällä 2020 paikka varmistettiin sukeltajien avulla asentamalla keväällä 2020 paikalle betonilaatta, jossa on kiinni vedonottopäät. Levy valettiin rannalla, vedenottopäät kiinnitettiin siihen ja lopulta kuljetettiin varovasti asennuspaikalle uivien nostureiden avulla.

Syksyllä 2019 yrityksen ja urakoitsijaorganisaation asiantuntijat matkustivat Suomeen, jossa he oppivat hitsaamaan muoviputkia yhteen suoraan rakennustyömaalla sekä asentamaan putkilinjaa painojen ja väliaikaisten kellukkeiden avulla veden pinnalle.

Kaikki tämä oli erittäin hyödyllistä kesällä 2020, kun putket painoineen asennettiin. Putkilinjat hitsattiin rannalla, lieriömäiset painot ja 200 litran suljetuista muovitynnyreistä valmistetut kellukkeet kiinnitettiin putkeen ja putki siirrettiin varovasti järveen kaivinkoneella. Kun kaikki työt oli tehty, putket kelluivat erittäin viehättävästi vedessä. Putkien toinen pää kiinnitettiin imupään lähelle, ja toinen liitettiin erityisen kaivetun väliaikaisen kanavan kautta vastaanottokaivon putkiin. Ja vasta sen jälkeen, kun kellukkeet oli poistettu huolellisesti ja putket laskettiin sukeltajien valmisteleman painon alle. Tässä vaiheessa painovoimaisesti toimivat putkilinjat ovat täysin asennettuja ja liitetty imupäihin ja pumppukaivoon.

Uuden vedenottamon on tarkoitus käynnistyä loppukeväästä, ja käyttöveden puhdistuslaitos on valmis kesän puoliväliin mennessä. Puhdistuslaitoksen rakentaminen rahoitetaaan liittovaltion ”Cleanwater” -ohjelmaan kuuluvasta kansallisesta ”Ecology” -hankkeesta Federaation ja Karjalan tasavallan budjettivaroin. Tämä on tasavallan panos kansainväliseen hankkeeseen KA 6000 "Vedenhuolto- ja vedenkäsittelylaitosten parantaminen Sortavalassa".

Käyttöveden puhdistamon rakennus rakennetaan toisen pumppuaseman ja puhdasvesisäiliön viereen. Laitteiden ostoa koskeva sopimus on jo allekirjoitettu. Kymmenen ajanmukaista jatkuvatoimista suodatintapuhdistavat veden puhtausvaatimusten mukaisesti kaikkien kemiallisten ja aistinvaraisten arvojen osalta. Veden puhdistaminen bakteerikontaminaatiosta on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vaiheessa: ensin ultraviolettisäteilyllä, sitten natriumhypokloriittiliuoksella.

Yhtiön asiantuntijat ovat varmoja vedenkäsittelylaitoksen kelvollisesta toiminnasta. Kaksi samankaltaista suodatinta on toiminut menestyksekkäästi Helmijärven vedenkäsittelyn pumppaamolla vuodesta 2001. Tällaisia asemia ei ole vielä missään muualla Karjalan tasavallassa, eikä kenties koko Luoteis-Venäjällä.

On huomattava, että suurissa kaupungeissa, joissa vettä kuluttavat miljoonat asukkaat ja sadat tuhannet kaupat ja kauppakeskukset, saadaan kustannussäästöjä aikaan suurten volyymien myötä. Toisin on pienessä Sortavalan kaupungissa, missä tarvitsemme teknisiä ratkaisuja, jotka ovat suhteellisen halpoja ja erittäin tehokkaita.

OOO Karelvodokanalille tämä on valtava kokemus. Monimutkainen ja moniulotteinen projekti vaatii jatkuvaa huomiota, luotettavien urakoitsijoiden valintaa ja syvällistä tietoa muusta kuin pelkästään itse vesihuoltoasioihin keskittyvästä projektista. On tiedettävä myös rakentamisesta ja uusien laitteiden valinnasta. Hanketta tarkennetaan ja parannetaan jatkuvasti, koska aika ei odota ketään, ja se, mikä oli tehokasta vuonna 2013, on jo vanhentunut tai sillä ei ole enää merkitystä tällä hetkellä.

Siksi on mahdotonta toteuttaa tällaista valtavaa tehtävää, kuten vesihuoltojärjestelmän täydellinen nykyaikaistaminen, ilman työntekijöitä, joilla on laaja kokemus, syvällinen tieto, jatkuva halu oppia uusia asioita sekä etsiä tehokkaita ratkaisuja houkuttelemalla rahoitusta osallistumalla kaikkiin mahdollisiin ohjelmiin.

No, tänään voimme sanoa, että ”Cleanwater” -hanke on käytännössä toteutettu, ja me kaikki malttamattomina jo odotamme tätä puhdasta vettä.

Karelvodokanalin työntekijöille tie puhtaaseen veteen osoittautui pitkäksi: ainakin kolme sukupolvea on jo ehtinyt määrätietoisesti edetä sitä pitkin. Ja olemme heille kiitollisia!

Lähde – VestiPriladozhja