“Big Music for Small Cities” -hankkeen online-kyselyn tulokset

Submitted by KA9031 on
Big Music for Small Cities_Online Survey

Syys-lokakuussa 2020 Big Music for Small Cities -hankkeen tiimi teki online-kyselyn taidefestivaaleille. Hankkeen tarkoituksena on kehittää taidefestivaalien verkostoitumista raja-alueilla ja luoda lisäedellytyksiä taiteellisten festivaalien välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Kyselyn tavoitteena oli selvittää tällaisten festivaalien tarpeita ja odotuksia yhteistyöstä rajan molemmin puolin.

Kyselyyn osallistui Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan taidefestivaalien edustajia.

Kysymykset koskivat vuorovaikutusmuotojen vaihtoehtoja, yhteistyön muotoja, odotuksia ja vaihtoehtoja online-alustojen käyttämiseen säännölliseen viestintään.

On hienoa, että 100% vastaajista vastasi myönteisesti kysymykseen kiinnostuksestaan ​​yhteistyöhön muiden taidefestivaalien kanssa.

Suurin osa suomalaisten taidefestivaalien edustajista (85%) on yhtä kiinnostunut sekä yhteistyöstä suoraan Suomen festivaalien kanssa että yhteistyöstä Venäjä-Suomi-festivaaliverkoston puitteissa. Samanlainen kuvan sai venäläisten vastauksista. 67% venäläisistä festivaaleista haluaisi tehdä yhteistyötä joko muiden venäläisten taidefestivaalien kanssa tai osallistua venäläis-suomalaisen taidefestivaaliverkoston yhteiseen toimintaan.

Kysyttäessä yhteistyön muodoista, suomalaisten ja venäläisten taidefestivaalien edustajat kokivat parhaimmaksi kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdon, yhteisten tapaamisten ja luovan vaihdon järjestämisen. Kaikki Suomen puolella olevat festivaalit (100%) kokivat epävirallisen yhteydenpidon tarpeelliseksi, kun taas Venäjän puolella vain 1/3 festivaaleista piti sitä tärkeänä. Hieman alle puolet Suomen festivaalien edustajista ja 1/3 Karjalan festivaaleista pitivät tärkeänä saada ulkopuolista asiantuntijatukea. Yksi edustaja Suomesta kaipasi festivaalien välistä vertaistukea.

Kysymykseen, millaisia odotuksia vastaajilla on kontaktien ja yhteistyön kehittämiseksi, kaikki suomalaiset festivaalit vastasivat haluavansa hankkia uusia kumppaneita. Tämän koki tarpeelliseksi 50% Karjalan festivaaleista. Festivaalit toivoivat uusia mahdollisuuksia kehittää festivaalitoimintaa (80%). Lähes saman verran (70%) nähtiin tarpeelliseksi toteuttaa festivaalitoimintaan liittyviä yhteisiä hankkeita ja löytää uusia ideoita taidefestivaalien kehittämiseksi. 50% kaikista vastaajista odottaa uusia ideoita ulkopuoliseen rahoitukseen.

Raja-alueiden taidefestivaalien mielipiteet parhaista viestintämuodoista eroavat toisistaan, jos verrataan suomen ja venäjän vastauksia.

Festivaalitoiminnan asiantuntijoiden pitämät koulutukset koetaan 100-prosenttisen tehokkaiksi Karjalan festivaalien keskuudessa. Vain 70% suomalaisista osallistujista oli samaa mieltä tässä asiassa.

Suomalaisten mukaan tärkeää olisi vierailut muilla taidefestivaaleilla. Vain puolet venäläisistä vastaajista näkivät tämän tarpeelliseksi.

Lähes puolet suomalaisista vastaajista koki säännöllisen yhteydenpidon kollegoiden kanssa sosiaalisessa mediassa tärkeäksi. Mielipiteen jakoi vain 1/3 venäläisistä vastaajista.

Suomalaisista vastaajista 61.5% toivoivat yhteistä tietokantaa rajaseudun festivaaleille. Ajatusta kannatti 1/3 Karjalan festivaaliedustajista.

Kaikki kyselyyn vastanneet eivät olleet halukkaita pitämään yhteyttä toisiin festivaaleihin sosiaalisen median kautta. On kuitenkin huomion arvoista, että jos hanke perustaisi rajaseudun festivaaleille oman tietokannan, niin kaikki olisivat halukkaita liittymään siihen. Suurin osa suomalaisista vastaajista (70%) olisivat Facebookin kannalla, kun taas venäläisistä 67% kannattaisivat WhatsAppia.

Kyselyssä pyydettiin myös valitsemaan yhteistyötapoja ottaen huomioon raja-alueiden taidefestivaalien edustajien ammatillinen kiinnostus. Yli 80% venäläisistä festivaaleista haluaa panostaa taidefestivaalien edistämiseen, 67% taloudellisten kysymysten ratkaisemiseen, 50% pitää tärkeänä luovan matkailun ja taidefestivaalien välisen yhteisteistyön kehittämistä sekä yhteyden pidon paikalliseen yhteisöön ja yrityksiin. Vain 17% on kiinnostunut tapahtuman tuottamisen kehittämisestä. Suomalaiset edustajat (73%) kokevat lähes yhtä tärkeiksi festivaalien välisen yhteistyön, vuorovaikutuksen paikallisen matkailun ja liike-elämän kanssa sekä taidefestivaalien kehittämisen. Luova matkailu on tärkeää 46 prosentille suomalaisista kyselyyn osallistuneista. Kiinnostusta tapahtuman tuottamisen kehittämiseen osoitti 40% suomalaisista vastaajista, ja taloudellisten kysymysten ratkaisemisen nosti esiin 7% suomalaisista.

Kyselystä saatujen tietojen perusteella hankeryhmä suunnittelee parhaillaan marras-tammikuun aikana järjestettävien seminaarien ohjelmia. Viestintää varten testataan Facebookin chat -formaattia, jossa taidefestivaalit molemmin puolin rajaa saavat mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan, pohtia uusia ideoita ja etsiä uusia kontakteja.

Hanketiimi on kiitollinen kaikille, jotka omistautuivat vastaamaan kyselyymme!