WP2: ”Näen luonnon edistävän terveyttä ja hyvinvointia; ei pelkästään fyysistä vaan myös henkistä”.

Submitted by KA2019 on 02.05.2019 - 10.09
Kuva: Kansanterveyden keskus: Kuvaaja Jani Penttinen

NatureHEALTH -hankkeessa haastateltiin kolmea Joensuun kaupungin virkamiestä heidän näkemyksistään viher-ja virkistysalueiden käyttämisestä ja niiden käytön lisäämisestä. Haastatteluraportin yhteenvetona on, että Joensuun kantakaupungissa ja sen lähiympäristössä on monenlaista luontoympäristöä, joka tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuden virkistäytymiseen vapaa-aikana ja toimii tarvittaessa oppimisympäristönä päiväkoti- ja kouluikäisille. Haastateltavilla oli myönteinen näkemys kaupunkiluonnon merkityksestä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Kaupunkistrategia huomioi viher- ja virkistysalueiden kaavoituksessa elinympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Viheralueet ovat tasa-arvoisesti kaikkien asukkaiden saavutettavissa ja tämä huomioidaan alueiden kaavoituksessa. Joensuussa toteutetaan kaupunkiluonnon suunnittelussa moniammatillista vuoropuhelua, jossa mukana ovat virkamiesten lisäksi erilaiset järjestöt, asukasyhdistykset, asukkaat, palvelujen tuottajat ja yrittäjät. Vastaavanlainen virkamieshaastatteluraportti julkaistaan toukokuun puolessa välissä Petroskoista. 

”Miten aktivoidaan suunnitelmien vastustajat kertomaan mielipiteensä ja ne henkilöt, jotka eivät koe asian heitä koskevan”