SYKE laati katsauksen Sortavalan vesijohtoveden parannusta edeltäneestä tilasta

Submitted by KA6000 on 10.01.2020 - 13.30
Sampling in process

Kuten aiemmin elokuussa 2019 kerrottiin, projektikumppani SYKEn edustajat kävivät Sortavalassa ottamassa vesinäytteitä yhdessä pääpartneri Karelvodokanalin kanssa. Näytteenoton tavoitteena oli todeta veden laatu ennen KA6000-hankkeen puitteissa toteutettavia korjaus- ja rakennustoimia. Tässä ovat SYKE-ympäristöasiantuntijoiden havainnot.

Sortavalan hanavesi

 Tällä hetkellä Sortavala ottaa käyttövetensä Soikkasenlahdesta, joka sijaitsee pari kilometriä koilliseen Sortavalan keskustasta. Varsinkin kesälämpimällä Soikkasenlahdella voi havaita vedestä selkeän ulosteen hajun, jonka merkittävin syy on Tohmajokeen laskettavat Helylän kylän jätevedet, jotka virtaavat joen mukana Soikkasenlahteen.

 Vuonna 1976 rakennettu Helylän kylän jätevedenpuhdistamo on nykyvaatimuksilla teknisesti vanhentunut eikä sen kapasiteetti riitä Helylän päivittäisen jätevesimäärän puhdistukseen. Lyhyesti sanottuna Laatokkaan virtaa päivittäin puhdistamatonta jätevettä, mikä näkyy selkeästi Soikkasenlahdella ja sitä kautta Sortavalan hanaveden laadussa. Ihmisten terveyden kannalta Helylän jätevesien vaikutus näkyy parhaiten kohonneena suolistoperäisten bakteerien määränä Soikkasenlahden pintavedessä, minkä takia raakavesi tarvitsee vahvan kloorauksen ennen kuin sen voi laskea käyttövesiputkistoon. Sortavalan vanhat vesiputket saattavat myös vaikuttaa hanaveden laatuun.

 Klooraus vaikuttaa selkeästi hanaveden makuun ja hajuun Sortavalassa. Lisäksi suomalaisiin ohjearvoihin verrattuna korkeahkot raakaveden ja pumppausasemalta lähtevän veden rautapitoisuudet voivat myös vaikuttaa hanaveden makuun. Kloorauksen seurauksena hanaveteen muodostuu trihalometaaneja kuten kloroformia, joiden havaitut pitoisuudet Sortavalan hanavedessä ovat kolminkertaiset suomalaisiin juomaveden laatuvaatimuksiin nähden. Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjearvoihin verrattuna Sortavalan hanaveden kloroformipitoisuudet ovat sallitun ylärajan 300 µg/l tuntumassa. Kloroformialtistus voi tapahtua ihon läpi, juomaveden kautta ja hengitysteiden kautta esimerkiksi suihkussa, koska kloroformi on herkästi haihtuvaa.

 Kloroformi poistuu nopeasti elimistöstä, joten Sortavalan hanavedessä havaitut kloroformipitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta perusterveelle ihmiselle terveyshaittaa lyhytaikaisessa altistuksessa. Merkittävät haittavaikutukset kuten kohonnut syöpäriski vaativat vuosikymmeniä kestävää liiallista altistusta käyttöveden kautta. Nykytiedon perusteella kloroformi voi pitkäaikaisessa altistuksessa yhdessä muiden riskitekijöiden kuten epäterveellisten elintapojen kanssa kohottaa syöpäriskiä.

 Tiivistettynä Sortavalan hanavettä pystyy käyttämään peseytymiseen ja hampaidenpesuun ilman pelkoa terveyshaitoista. Sortavalan hanavesi on juomakelpoista mutta voimakkaan kloorauksen takia se ei nykyisellään maistu eikä haise hyvälle suomalaiseen hanaveteen verrattuna. Hanaveden rautapitoisuudet saattavat aiheuttaa herkille ihmisille vatsanärsytystä sekä vaikuttaa osaltaan veden makuun. Kuten aiemmin sanottiin, Sortavalan vanhat vesiputket saattavat myös vaikuttaa hanaveden laatuun.

 Läppäjärven vesi

 Läppäjärvi on Laatokan osajärvi, jonka rannalla Sortavala sijaitsee. Sortavalan keskustan vieressä sijaitsevalla Läppäjärvenlahdella on kaksi vanhaa purkuputkea, joista virtaa puhdistamatonta jätevettä Läppäjärveen. Purkuputkien lähellä on varsinkin kesälämpimällä havaittavissa selkeä ulosteen haju. Paikallisten on havaittu kalastavan aivan purkuputkien vieressä. Saaliskalojen käyttö ruokana ei kuitenkaan ole terveyden puolesta suositeltavaa, sillä putkista virtaa päivittäin noin 920 kuutiometriä puhdistamatonta jätevettä Laatokkaan. Tämän voi olettaa vaikuttavan haitallisten aineiden kertymisenä kaloihin. Paikallisten on havaittu myös uivan vastakkaisella rannalla Läppäjärvenlahdesta katsottuna, tosin siinä on riskinä esimerkiksi ulosteperäisten kolibakteerien aiheuttama ripuli, jos uidessa tulee niellyksi järven vettä.

 Soikkasenlahdella esiintyy samat riskit kuin Läppäjärvellä, koska Tohmajoki kuljettaa Helylän jätevesiä lahteen. Uimista ja kalastamista on suositeltavaa välttää ainakin jokisuun lähialueella. Lähialueiden veden laadussa voi esiintyä suurtakin vaihtelua riippuen tuulen suunnasta.  

 Ilkka Pirhonen, SYKE