Puolangan uuden biokaasulaitoksen rakennuttaja on varmistunut

Submitted by outi.laatikain… on
Vehmaan biokaasulaitos (Doranova)


Karelia CBC –ohjelman rahoittama REMAC – Renewing Sludge Management Concepts-hanke tuo Kainuulaisen biokaasutuotannon nykyaikaan. Hankkeessa investoidaan Puolangalle jätevesilietteiden käsittelyyn tarkoitettu pienehkön mittakaavan biokaasureaktori, joka palvelee jatkossa Puolangan ja lähikuntien tarpeita. Laitoksesta syntyy biokaasua, joka käytetään kunnan lämpölaitoksessa korvaamaan fossiilista polttoöljyä. Biokaasun tuotantoa liikennekäyttöön on kehitetty Suomessa viime vuosina voimakkaasti, mutta nyt investoitavan laitoksen kokoluokka sopii paremmin paikalliseen käyttöön. 

Pitkäjänteisen pohtimisen tuloksena biokaasulaitoksen rakennuttajaksi on nyt varmistunut suomalainen Doranova Oy. Doranova on toiminut alalla jo yli kaksikymmentä vuotta keräten runsaasti kiitosta ja kunniaa toimivista, kiertotalousajattelun mukaisista ratkaisuistaan maaperän ja pohjavesien kunnossapidon, sekä biokaasun tuotannon sekä hyödyntämisen suhteen. Puhdistusprojekteja Doranova suorittaa itse kehittämillään in situ-menetelmillä, jotka eivät vaadi massojen vaihtoa, eivätkä häiritse kunnostettavan kohteen muuta käyttöä. Biokaasuliiketoiminta taas on keskittynyt teknisten ratkaisujen kehittämiseen ja biokaasulaitosten projektitoimituksiin.
 
”Puolangan biokaasulaitos on urakkana erittäin mielenkiintoinen kaikista näkökulmista”, toteaa Antti Myllärinen, Doranova Oy:n puheenjohtaja. ”Vaikka biokaasuratkaisuistamme löytyikin sopiva tekninen kokonaisuus hankkeen tarpeisiin, käytimme silti paljon aikaa laitoskokonaisuuden hiomiseen. Tässä auttoi paljon mahdollisuus tutustua kohteeseen ja haastatella esimerkiksi jätevedenpuhdistamon toiminnasta vastaavia tahoja.”

Myös Puolangan kunnan elinkeinopäällikkö Heikki Kanniainen on tyytyväinen kilpailutuksen lopputulokseen.

”Usean vuoden määrätietoinen kehittämistyö konkretisoitui biokaasulaitostoimittajan valintaan”, Kanniainen toteaa. ”Nyt liikkeelle lähtevän investoinnin uskomme toimivan liikkeellepanevana voimana uusille kiertotalousinvestoinneille Puolangan biokeskusalueella.”

REMAC on Kajaanin ammattikorkeakoulun johtama Karelia CBC -yhteistyöhanke, johon Puolangan kunnan ja KAMKin lisäksi Suomesta osallistuu MACON Oy. Samassa hankkeessa kehitetään myös lietteen käsittelyn ympäristötehokkuutta Venäjän Karjalassa. Kostamuksessa kehitetään lietteen jatkokäsittelyä ja kuivausta. Lisäksi Kontupohjan alueen kylissä kehitetään lietteen varastointia siten, että haitallisia valumia Äänisjärveen vähennetään.

"On hienoa nähdä, että REMAC-hanke etenee suunnitelmien mukaan ja näkyviä uudistuksia saadaan aikaan! Puolangan biokaasureaktorin lisäksi suunnitelmissa on tällä hetkellä mm. teknologiademonstrointeja nykyisten jätevesiprosessien ja niiden ympäristöturvallisuuden parantamiseen. Näistä kerrotaan myöhemmin tänä vuonna", kommentoi REMAC-hankkeen projektipäällikkö Outi Laatikainen.