Kilpailukykyinen aluetalous

Osana seuraavan Karelia-ohjelman valmistelua huhtikuussa 2021 järjestettiin sidosryhmätilaisuus kilpailukykyinen aluetalous -toimintalinjaan liittyen.

Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti toimintalinjan erityistavoitteista. Euroopan komissio on määritellyt kuhunkin politiikkatavoitteeseen liittyvät erityistavoitteet, joista kuhunkin ohjelmaan valitaan ohjelma-alueen näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmat tavoitteet. Sidosryhmätilaisuuden tavoitteena oli saada palautetta alustavasti valituista erityistavoitteista ja tunnistaa toimenpiteitä, joita tavoitteisiin liittyen olisi ohjelmassa mahdollista toteuttaa. Kaikkia alustavasti valittuja erityistavoitteita ei välttämättä sisällytetä lopulliseen ohjelmastrategiaan.

Kilpailukykyinen aluetalous -toimintalinjassa tarkempaan tarkasteluun on valittu kolme erityistavoitetta:

  • Tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin lisääminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto
  • Digitalisaatio
  • PK-yritysten kasvu ja kilpailukyky

Osallistujien mielestä kaikki listatut erityistavoitteet ovat relevantteja ohjelma-alueen näkökulmasta, mutta tutkimusta ja innovaatioita pidettiin näistä kolmesta tärkeimpänä aihepiirinä. Digitalisaatiota pidettiin tärkeänä, mutta se voisi olla ohjelmassa läpileikkaavana teemana erillisen tavoitteen sijaan.

Kysyttäessä minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin sisällyttää tutkimus- ja innovaatiotavoitteeseen verkkotyökalujen kehittäminen nousi suosituimmaksi ideaksi. Muita mainittuja ajatuksia olivat esimerkiksi laboratorioiden ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö, tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen, yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö sekä innovaatioiden soveltuvuusselvitykset.  

Digitalisaatioon liittyviä toimenpiteitä puolestaan voisivat olla esimerkiksi digiosaamisen lisääminen, matkailukohteiden digitalisointi ja yrittäjien osaamisen kehittäminen.

PK-yritysten kasvua ja kilpailukykyä voitaisiin sidosryhmätilaisuuden ideoinnin perusteella tukea esimerkiksi kehittämällä työkalu, jonka avulla yritykset voisivat löytää yhteistyökumppaneita, kouluttamalla mikroyrityksiä, tukemalla matkailuyritysten yhteistuotteistamista ja kehittämällä eri alojen ammattikoulutusta.

Osallistujat olivat kiinnostuneita toimintalinjasta: 89% osallistujasta arvioi organisaationsä jättävän hakemuksen toimintalinjaan todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti.

Haluatko antaa palautetta?

Kaikkia erityistavoitteita ei välttämättä valita ohjelmaan. Jos mielestäsi joku mainituista tavoitteista on erittäin tärkeä tai sinulla on idea toimenpiteestä, joka voitaisiin toteuttaa tässä toimintalinjassa, kerro se meille sähköpostitse (kareliacbc[at]kareliacbc.info)

Tilaisuudessa jaettu aineisto